ETICKÝ KODEX

1.       Realitní kancelář Real stories jedná při své činnosti vždy s odbornou péčí, čestně, v souladu s dobrými  mravy, platnými právními normami, obecně uznávanými morálními zásadami a obchodní etikou tak, aby její klienti nebyli uvedeni v omyl a aby jim nehrozila jakákoliv majetková či nemajetková újma. Realitní kancelář se bude svým přístupem a svou prací podílet na budování věrohodné společnosti.

 

2.       Realitní kancelář vždy hájí zájmy všech svých klientů, nikdy nezneužívá svého postavení. Realitní kancelář bude dodržovat veškeré zákony ČR a všechny související obecně závazné předpisy, aby nebyla způsobena žádná újma klientovi ani Realitní kanceláři.

 

3.       Realitní kancelář uvádí při prezentaci svých služeb a při nabídce nemovitostí pravdivé a úplné informace. Vědomé uvádění zavádějících informací, nepravdivých tvrzení nebo vynechání závažných skutečností je zakázáno.

 

4.       Realitní kancelář se vždy zavazuje uvádět pravdivé údaje o ceně nabízené nemovitosti. V případě, že provize Realitní kanceláře v ceně není obsažena, je Realitní kancelář povinna zájemce o nemovitost o výši provize pravdivě informovat. Poskytuje vždy svým klientům kompletní předprodejní, prodejní i poprodejní servis v nejvyšších standardech, je svým klientům nápomocna odbornou radou a pomocí až do ukončení smluvního vztahu.

 

5.       Realitní makléř nesmí bez  souhlasu klienta zveřejnit důvěrné informace (běžně nedostupné) klientem poskytnuté, a to ani po ukončení spolupráce.

 

6.       Realitní makléř je povinen zachovat mlčenlivost vůči třetím osobám o obchodních případech, a to i po jejich ukončení.

 

7.       Za účelem ochrany práv zúčastněných stran realitního obchodu a z důvodu právní jistoty stran uzavírá Realitní kancelář se svými klienty smlouvu, aby nebylo pochyb ohledně vzájemných práv a povinností souvisejících s realitním obchodem.

 

8.       Realitní kancelář nakládá citlivě s osobními údaji klientů a dbá o jejich ochranu dle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to i po ukončení smluvního vztahu.

 

9.       Realitní makléř spolupracuje s ostatními realitními makléři, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci realitní makléř jiného realitního makléře úmyslně nepoškodí, respektuje zásady dobré spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.

 

10.    Realitní makléř nese významnou zodpovědnost za průběh a výsledek obchodování s realitami, proto neustále dbá o zvyšování svých profesních znalostí a dovedností.

 

11.    Realitní kancelář Real stories se řídí za všech okolností tímto Etickým kodexem.